Registratiesysteem voor CPO-bouwgroepen

Sinds 1 februari 2017 is de gemeente Den Haag overgegaan op een registratiesysteem voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwgroepen. Hier leest u informatie over dit registratiesysteem, de voorwaarden en de selectieprocedure.

Registratiesysteem voor CPO-bouwgroepen

Sinds 1 februari 2017 is de gemeente Den Haag overgegaan op een registratiesysteem voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwgroepen. Hier leest u informatie over dit registratiesysteem, de voorwaarden en de selectieprocedure.

In 2016 heeft de gemeente Den Haag besloten om naast particulieren mogelijkheden voor individuele zelfbouw ook kavels beschikbaar te stellen voor bouwgroepen die van collectieve particulier opdrachtgeverschap (CPO) de kavel kunnen ontwikkelen. Onder CPO wordt verstaan een groep burgers die samen woningen ontwikkelen, waarbij de groep een vereniging opricht, met rechtsbevoegdheid en de leden van de vereniging de volledige zeggenschap heeft over de realisatie van nieuwbouw. De vereniging draagt de volledige verantwoordelijkheid en risico. De bouwgroep doet dat samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer.

Eisen bouwgroep voor registratie

Groepen kunnen zich aanmelden voor registratie als zij uit minimaal 4 bouwgroepleden (huishoudens) bestaan die gezamenlijk zelfbouwwoningen willen ontwikkelen en daar zelf gaan wonen. Uitsluitend CPO-bouwgroepen bestaande uit natuurlijke personen kunnen zich aanmelden voor registratie. Let op: ten tijde van de selectieprocedure voor een kavel moeten alle geregistreerde personen nog altijd deel uitmaken van de groep.

Werkwijze

 1. Registratie: CPO Bouwgroepen melden zich aan door het invullen en opsturen van het digitale registratieformulier. De link naar dit registratieformulier staat onderaan deze pagina. Om voor registratie in aanmerking te komen dient de CPO-bouwgroep uit tenminste 4 bouwgroepleden (huishoudens) te bestaan. Er kan alleen worden geregistreerd door een CPO bouwgroep met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep. Deze personen maken allen deel uit van verschillende huishoudens.
 2. Intakegesprek: Na registratie volgt een intakegesprek tussen de gemeente (het team van de Kavelwinkel) en met minimaal 3 leden van de CPO-bouwgroep. Dit moeten de op de registratie vermelde personen zijn en geen gemachtigden of vertegenwoordigers. Het eerste contactpersoon van het registratieformulier moet tijdens dit intakegesprek aanwezig zijn. Als de CPO bouwgroep niet met minimaal 3 leden aanwezig is tijdens het intakegesprek kan de registratie niet bevestigd worden. Het gesprek wordt gevoerd op basis van het registratieformulier en een korte vragenlijst. Het registratieformulier wordt met eventuele aanpassingen en aanvullingen gearchiveerd. Het team van de Kavelwinkel kan tijdens het intakegesprek een CPO bouwgroep afwijzen op basis van het intakegesprek.
 3. Bevestiging: Na het intakegesprek krijg de CPO bouwgroep een bevestiging of afwijzing via de mail. Afwijzing kan omdat de groep onvoldoende leden heeft, omdat het niet om natuurlijke personen gaat of omdat de bouwgroep de gemeente onvoldoende heeft kunnen overtuigen van hun intentie en visie om een gezamenlijke woonwens via CPO tot stand te brengen. Bij akkoord van de gemeente wordt de CPO bouwgroep toegevoegd aan het CPO-bestand. De datum van registratie in het bestand wordt bepaald door de datum van indiening van het registratieformulier. Na het intakegesprek met de Kavelwinkel wordt deze datum definitief. Let op: de registratie is nog geen inschrijving voor de locatie. De CPO bouwgroep is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. Mutaties kunnen worden doorgegeven door een mail te sturen naar: kavelwinkel@denhaag.nl. Denk hierbij aan het wijzigen van namen of het aantal bouwgroepleden. Het is belangrijk dat u hieraan denkt, want tijdens de inschrijfprocedure voor een kavel moeten alle geregistreerde personen nog steeds deel uitmaken van de CPO bouwgroep.
 4. Selectie voor CPO-kavel: Bouwgroepen die geregistreerd staan, worden uitgenodigd zich in te schrijven op kavels bedoeld voor deze groepen. Elke kavel kent een formele startdatum, de datum waarop de inschrijving begint. Dit wordt bekend gemaakt op de website www.ikbouwindenhaag.nl en via de nieuwsbrief. Alle bouwgroepen die voor de startdatum zijn geregistreerd worden uitgenodigd om mee te doen aan de selectie en krijgen de inschrijfvoorwaarden toegestuurd. De bouwgroep heeft ongeveer 2 maanden de tijd om in te schrijven.

Voorwaarden registratie

 • Tenminste 4 bouwgroepleden (huishoudens). Er kan alleen worden geregistreerd door een CPO bouwgroep met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep. Deze personen maken allen deel uit van verschillende huishoudens.
 • Intakegesprek heeft plaatsgevonden met minimaal 3 leden en is akkoord en bevestigd aan de bouwgroep.
 • De CPO bouwgroep bestaat nog uit dezelfde natuurlijke personen ten tijde van de inschrijving of mutaties zijn tijdig doorgegeven.
 • Professionals/bedrijven kunnen geen onderdeel zijn van de CPO-bouwgroep. Natuurlijke personen met een beroep in de bouwsector kunnen zich bij maximaal 1 CPO-bouwgroep aansluiten: als groepslid, voor eigen bewoning.
 • Een bouwgroeplid staat gelijk aan een huishouden. Een huishouden kan geen lid zijn van meerdere bouwgroepen. Indien geconstateerd wordt dat een huishouden zich heeft aangesloten bij meerdere bouwgroepen, leidt dit tot ongeldigheid van beide registraties.
 • Een bouwgroeplid moet ten tijde van de registratie de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt. Dit geldt ook voor bouwgroepleden die zich later bij de bouwgroep voegen en door middel van het doorgeven van mutaties aan de bouwgroep worden toegevoegd.
 • De bouwgroep is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. Denk hierbij aan het wijzigen van namen of aantal bouwgroepleden. Voor het doorgeven van mutaties kunt u een email sturen aan kavelwinkel@denhaag.nl. Het niet doorgeven van mutaties kan van invloed zijn bij de selectie.

Voorwaarden inschrijven op een zelfbouwkavel

Hieronder treft u enkele voorwaarden voor de inschrijving op een zelfbouwkavel. Deze voorwaarden zijn niet uitsluitend, elke kavel kan zijn eigen specifieke voorwaarden hebben. Ten tijde van de verkoop van een CPO bouwgroeplocatie worden de definitieve inschrijfvoorwaarden/criteria verzonden naar de bouwgroepvertegenwoordiger.

 • Inschrijven op een zelfbouwkavel is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning door alle leden van de bouwgroep.
 • Elk lid vertegenwoordigt een huishouden binnen de bouwgroep.
 • De bouwgroep moet gegroeid zijn tot tenminste 70% van de benodigde aantal huishoudens passend bij de zelfbouwkavel waarvoor ingeschreven wordt.
 • De bouwgroep moet een vereniging notarieel hebben opgericht waarbij de gemeente de statuten moet goedkeuren.
 • De bouwgroep moet een visie hebben over hoe zij het plan willen aanpakken waarbij professionele begeleiding een eis is en derhalve onderdeel uitmaakt van de visie.

Hieronder kunt u een voorbeeld van de modelstatuten downloaden:
Modelstatuten CPO Gemeente Den Haag

Registreren

Wilt u zich als bouwgroep registreren? Dan kan dat via onderstaand digitaal registratieformulier.
Registratieformulier bouwgroep Den Haag